Kurser om andre emner

Udover lande- og regionskurser tilbyder vi kurser med udgangspunkt i forskellige emner, der på hver sin måde spiller ind i tværkulturelle møder og interkulturel forståelse. Det er også emner, forskerne på ToRS arbejder med i deres daglige virke, uanset hvilket land eller region de beskæftiger sig med. Emnerne kan fx være:

Kurser om CSR

Foto: Solidarity Center / Flickr.com

CSR handler om at optræde som en ansvarlig spiller i det lokalsamfund, man agerer i - det vil sige tage vare på miljøet, give de ansatte et godt arbejdsmiljø og fornuftige arbejdsbetingelser og i øvrigt optræde som en etisk korrekt virksomhed.

Men er betydningen af at være en ansvarlig spiller og optræde etisk korrekt det samme i Danmark, som i andre kulturer? Har vi samme forståelse af at leve op til lovgivningens krav, at bruge "smøremidler", diskrimination, børnearbejde, arbejdstid og overarbejde og at passe på miljøet? Under andre himmelstrøg håndteres CSR ofte på en anden måde end i Danmark på grund af kulturelle forskelle, og fordi der er et andet uddannelsesniveau og andre traditioner.

Undervisning i CSR vil give eksempler på de kulturelle forskelle, der skal tages højde for i CSR-arbejdet for at sikre en høj og samfundsmæssigt ansvarlig standard, og hvilke værktøjer der kan tages i anvendelse, så der ikke sker en underminering af de internationale menneskerettigheders konventioner, miljødeklarationer og andre internationale aftaler.

Kurser om Islam

Foto: Ali Mansuri / Wikimedia Commons

Islam er et tema, der i de seneste ti år er blevet en konkret del af vores vesteuropæiske bevidsthed på en helt anden måde end tidligere. Derfor nyder religionen stor bevågenhed i medierne, men ikke altid på baggrund af stor indsigt og viden.

For den, der skal gøre forretninger eller drive virksomhed i den islamiske del af verden, er solid viden om islam imidlertid en afgørende faktor, hvis man gerne vil kunne færdes uden at gøre sig skyldig i basale og kulturelt funderede fodfejl.

Et kursus om islam kan fx give en introduktion til islam og dens udbredelse samt behandle udvalgte islamiske politiske bevægelser, deres folkelige popularitet, retorik og virkemidler og samspil på tværs af landegrænser.

Kurser om jura og mødet mellem kulturer

Både Muhammed-krisen og diskussionen om muslimske kvinders påklædning demonstrerer, at det er hensigtsmæssigt at opbygge et bedre kendskab til andre retskulturer i verden.

I globaliseringens tid er opfattelsen af jura og retsbegreber under hastig forandring. Der er sket et skift fra ensidigt fokus på nationale retssystemer til fokus på forskellige retskulturer, hvor ret forstås som noget bredere end lovgivning. Udviklingen af den internationale handel betyder, at internationale aftaler og aftaleret får større betydning, og at der lægges større vægt på etik og ansvar - således også virksomhedernes sociale ansvar (CSR).

Kurser om kultur og kommunikation

Globaliseringen har gjort verden større og mindre på samme tid og det kulturelle flow hastigere end nogensinde før. Virksomhedernes overlevelsesevne er stærkt betinget af deres medarbejderes evne til at kommunikere godt på tværs af kulturelle skel. De to begreber kultur og kommunikation er tæt forbundne – så tæt, at nogle antropologer endda betragter de to som identiske.

Det er en forudsætning for udviklingen af interkulturel kompetence, at man har en forståelse for, hvad kultur er, og hvordan man også selv er påvirket af kultur. Viden om egen kultur og andre kulturer er en forudsætning for god interkulturel kommunikation – så længe denne viden ikke bliver til stereotype forestillinger, man skubber foran sig uden fornemmelse for de rigtige, levende mennesker med holdninger, normer og følelser, som enhver kultur udgøres af.

Kurser om religion

Kultur er ikke altid religion – men religion er altid kultur. Af samme grund støder man helt automatisk ind i begrebet religion, når man vil lære noget om en fremmed kultur. Religion er et vigtigt element i de fleste kulturer, og derfor er der god grund til at beskæftige sig lidt med fænomenet, hvis man står på tærsklen til et nyt samfund. Religion handler nemlig ikke kun om private forestillinger og tænkemåder, men lige så meget om adfærd, sociale relationer, æstetik, magt og økonomi – foruden en del rent praktiske elementer i det at drive virksomhed i andre lande.

Derfor er det et klogt træk at sætte sig ind i de lokale religioners fremtrædelsesformer og ikke mindst deres møde med resten af verden i de globaliseringsprocesser, som den rejsendes egen tilstedeværelse er udtryk for.